Инициативи

Жените се Кандидатират за Политически Постове

„Жените се кандидатират за политически постове“ е инициатива, насърчаваща овластяването на жените.

Жените представляват по-голямата част от световното население, но въпреки това нямат равно представителство в националната и местната власт в нито една държава. За да се постигне равенство между половете в институциите и повече жени да заемат лидерски позиции в непосредственото бъдеще, фондация „Аматар Фондейшън“ стартира инициативата „Жените се кандидатират за политически постове“.

Фондация „Аматар Фондейшън” инвестира в жени, които се стремят към обществено лидерство, изградено върху основните човешки ценности: любов, свобода, доброта, истина, състрадание, емпатия, солидарност, мир, ненасилие, опазване на околната среда и универсална отговорност при цялостна защита на правата на човека и основните свободи. Фондацията осигурява на тези жени подходящо обучение и ги подпомага да се кандидатират за политически постове и да бъдат избирани.

Първата стъпка на тази инициатива е да се изгради общност от жени, които се интересуват от политика и не са съгласни да бъдат изключени от процеса на създаване, приемане и прилагане на закони, които засягат цялото общество.
 
Фондация „Аматар Фондейшън” предоставя на тези жени физически и виртуални пространства, където да изразяват и обсъждат своите идеи и да бъдат информирани за процесите в местната, националната и глобалната политика. По този начин те биха могли да станат лидери или да изберат своите политически лидерки, които да следват и да подкрепят по време на изборите.
 
"Жените принадлежат към всички места, където се вземат решения и не може да са изключени от процеса на взимането им"
Рут Бадер Гинзбърг